skpz nov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2011

Aktuality


31.10.2011
Pozvánka na Shromáždění členů SKPZ


Výbor SKPZ si Vás dovoluje pozvat na Shromáždění členů, které proběhne dne 24. listopadu 2011 v Hradci Králové při příležitosti konání dalšího ročníku konference  Medicína katastrof.31.10.2011
Zpráva o postupu informování veřejnosti po vzniku radiační havárie

Výbor pro civilní nouzové plánování schválil svým usnesením č. 337 dne 6. června 2011 "Zprávu o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie" . Z vyhodnocení průběhu cvičení ZÓNA 2008 vyplynulo, že zatímco poskytování informací veřejnosti před radiační havárií je dobře zajištěno, problematice informování  veřejnosti bezprostředně po vzniku této mimořádné události není věnována náležitá pozornost. Informováním se pro účely tohoto materiálu rozumí podávání tzv. tiskových  informac&iacut e; pro zástupce médií (novináře). Problematika informování veřejnosti bezprostředně po vzniku radiační havárie nebyla rovněž v průběhu cvičení jednotlivými  stupni orgánů krizového řízení procvičována.
Informaci ze 49. schůze VCNP najdete na: http://www.hzscr.cz/clanek/49-schuze-vyboru-pro-civilni-nouzove-planovani-dne-6-cervna-2011.aspx


26.10.2011
Kurzy IPVZ


IPVZ v letošním roce připravilo mimo jiné kurz Mezinárodní zdravotnický řád (IHR 2005), který má pracovníky hygienických stanic a zdravotních ústavů a další potenciální zájemce  seznámit s novelou zdravotního řádu, s jednotlivými součástmi a opatřeními.
Bližší informace najdete:
http:/www.ipvz.cz/akce/37862-ter-Kurz-Mezinarodni-zdravotni-rad.aspx?cislokatedry=207016.10.2011
Agengový portál MZ ČR


Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo 1. října 2011 takzvaný Agendový portál http://ap.mzcr.cz/, který bude sloužit jako jednotné místo pro kategorizované vyhledávání informací z mnoha informačních zdrojů provozovaných v rámci resortu zdravotnictví. Vytvoření a provozování tohoto portálu je prvním krokem ministerstva k implementaci eHealth v prostředí českého zdravotnictví.
Do Agendového portálu je zapojeno celkem 82 organizaci, a to státní ústavy, centra, fakultní nemocnice, instituty, krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy, psychiatrické lé
čebny, státní a ostatní léčebny.
Více viz p
řiložená tisková zpráva.21.9.2011
Pandemický plán ČR

Vláda na svém zasedání dne 14.9.2011 schválila nový Pandemický plán ČR usnesením č. 682. Společně s Pandemickým plánem schválila nový Statut Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (Ústřední epidemiologické komise), který je obsažen v příloze tohoto usnesení.
Úst
řední epidemiologická komise koordinuje zpracování a aktualizaci Pandemického plánu ČR a dále kontroluje a koordinuje v celém rozsahu řízení ochrany veřejného zdraví akceschopnost resortů včetně jimi stanovených nezbytných veřejných služeb (tedy nikoliv KI jak uvádìl Statut ÚEK z roku 2006) v případì výskytu závažných infekčních onemocnění včetnì výskytu chřipky zpùsobené novou variantou chřipkového viru.11.9.2011
Bepečnostní strategie ČR 2011


Vláda schválila dne 11. září 2011 novou bezpečnostní strategii. V materiálu je vytipováno devět bezpečnostních hrozeb mezi nimiž stále figuruje terorismus a šíření zbraní hromadného ničení, ale také stále aktuální regionální konflikty, důsledky migrace, ohrožení kritické infrastruktruy s přerušením dodávek strategických surovin a kybernetické útoky; dále organizovaný zločin a korupce, který v dnešní době získává širší rozměr a překračuje hranice států, dochází také k propojování korupce do struktur organizovaného zločinu s teroristickými sítěmi. V neposlední řadě jsou uvedeny mezi bezpečnostními hrozbami i mimořádné události, které mohou mít, kromě ohrožení bezpečnosti, životů a zdraví obyvatel a jejich majektu, také dopad na ekonomiku země a její zásobování. Zmíněny jsou infekční nemoci s pandemickým potenciálem, které kladou větší nároky na ochranu večejného zdraví a zajištění poskytování zdravotní péče.12.9.2011
Typová
činnost - chřipka ptáků

MV-GŘ HZS ČR zpřístupnilo na svých internetových stránkách další typovou činnost pro společný zásah složek IZS: STĚ 11/IZS- Typová činnost složek IZS - Chřipka ptáků (Typová činnost byla předložena pro informaci na 49. schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování dne 6. června 2011, katalogový soubor typové činnosti je uveden ve formátu pdf: http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx).


31.8.2011
Smuteční oznámení - Jaroslav Hora a Eva Kvasnicová


Dovolujeme si všem členům SKPZ oznámit  smutnou zprávu, že dne 25. června 2011 zemřel náhle Ing. Jaroslav Hora, jeden ze základajících členů naší Společnosti a krizový  manažer FN Na Bulovce. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek dne 1. července 2011 ve Strašnicích ve 12 h.
Vzpomínková fotogalerie

Současně nás dne 17. srpna 2011 náhle opustila Eva Kvasnicová, členka naší Společnosti, hlavní sestra Vojenské nemocnice Brno a členka prezidia ČAS. Poslední  rozloučení  se uskutečnilo v pátek dne 26. srpna 2011 v Brně ve 11:30 h.
Oběma děkujeme za jejich pomoc a pod
poru.


5.8.2011

Napsali o nás - MEKA Luhačovice 2011

Přinášíme Vám další články o XIV. ročníku konference MEKA Luhačovice publikované tentokrát v odborném tisku - časopis 112 (číslo 7/2011), MV- HZS ČR a časopis Review (4/2011) nakladatelství MS Line, kteří se stali našimi mediálními partnery. Za jejich podporu jim touto cestou ještě jednou děkujeme.


29.7.2011

Dnem 1. srpna 2011 vstupuje v platnost Metodika zpracování krizových plán
ů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Metodiku MV-76085-1/PO-OKR-2011 najdete: www.hzscr.cz/clanek/dokumenty-ke stazeni.aspx.
Sou
časně upozorňujeme členy, že v prosinci 2010 podepsal ministr zdravotnictví aktualizovaný typový plán Epidemie - hromadné nákazy osob.


15.7.2011
Informace z konference MEKA 2011

Informujeme naše členy o zveøejnìní Závěrů konference Medicína katastrof 2011, která se uskutečnila ve dnech 8. - 10. června v Luhačovicích, v sekci Medicína katastrof/Akce a konference. Současně Vám v naší fotogalerii zprostředkujeme krátkou exkurzi na tento XIV. ročník mezinárodní konference. Další informace a postřehy Vám přineseme ve třetím čísle našeho časopisu, které vyjde na konci léta.20.6.2011
Pozvánka na konferenci o ZZS do Plzn
ě - "Dispečink - srdce záchranky"

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci pro operátory a další léka
řské i nelékařské pracovníky ZZS, která se uskuteční ve dnech 14. - 15. září 2011 v Plzni. Při příležitosti této konference se zřejmì uskuteèní zasedání Výboru SKPZ.13.6.2011
Napsali o nás - MEKA Luhačovice 2011

O XIV. ročníku konference MEKA Luhačovice napsala média následující články. Uskutečnìné tiskové konference, která proběhla 9. června t.r. se zúěastnili zástupci ČTK a Českého rozhlasu. Místní média navštívila konferenci již v prùběhu jejího slavnostního zahájení, které se uskutečnilo 8. června t.r..


3.6.2011
Tisková konference SKPZ - MEKA Luhačovice

V rámci mezinárodní konference Medicína katastrof 2011 proběhne dne 9.6.2011 od 13 h na Společenském domě v Luhačovicích tisková konference Spoleěnosti krizová připravenost zdravotnictví.
Přikládáme pozvánku i tiskovou zprávu.


16.5.2011
Napsali o nás - MEKA 2011

Za pomoci mediálních partnerů GŘ HZS ČR - 112 a MS Line - Revue jsme informovali odbornou veřejnost o blížící se konferenci prostřednictvím časopisu 112 a Revue. Články Vám pro informaci přikládáme:
Revue - číslo 2/2011 a 112 - číslo 5/2011.


9.5.2011
MEKA 2011 Luhačovice - sdělení pro aktivní účastníky

Dne 6. května t.r. zasedal Vědecký výbor konference, který schválil program konference a přihlášená sdělení účastníků konference. Aktivní účastníci budou osloveni agenturou k zaslání abstraktů a uvìdomìni o délce vyhrazeného času pro jejich přednášky. Upozorňujeme přednášející, že musí být řádně zaregistrováni k účasti na konferenci.


1. Informace MEKA 2011

Informace ke XIV. ročníku konference,
který se uskuteční ve dnech 8. - 10. června 2011 v Luhačovicích
Přihlášky a další informace pro účastníky i přednášející najdete na www.medicinakatastrof.cz

Workshop: Zdravotnická připravenost ....


26. 4. 2011
25 let od havárie v Černobylu


Při příležitosti výročí 25 let od Černobylské havárie se Vědecký výbor konference Medicína katastrof rozhodl připravit v rámci odborného programu konference workshop na téma radiace a radiační ochrany. Bližší informace o programu najdete na www.medicinakatastrof.cz.


15.4.2011
Č
lenské příspìvky


Členská evidence ČLS JEP zahájila distribuci složenek na členské příspěvky. Fixní část příspěvku za ČLS JEP činí 280 Kč, členský poplatek pro SKPZ činí 200 Kč. Pokud jste pouze členy naší odborné společnosti, žádáme Vás o zaplacení členského poplatku ve výši 480 Kč pro tento rok.7.4.2011
Setkání členù SKPZ v dubnu 2011


V rámci letošní konference ve Sloupu v Čechách se uskuteční setkání členů SKPZ.
Jste srdečně zváni.


30.3.2011
Kartičky člena SKPZ


Č
lenská evidence zahájila výdej nových kartièek člena ČLS JEP. Vybraní členové SKPZ si mohou své kartičky vyzvednout u tajemníka SKPZ ve Sloupu v Čechách v rámci Konference pracovníků krizové připravenosti ve zdravotnictví.


11.3.2011
Prohlášení Výboru SKPZ 2010


23.2.2011
XI. ročník Konference pracovníkù krizové připravenosti ve zdravotnictví

Ve dnech 18. – 22. dubna 2010 ve Sloupu v Čechách se koná další ročník konference pracovníkù krizové připravenosti ve zdravotnictví. Přihlášku (návratku) najdete na našich stránkách v sekci Akce a konference/Pozvánky na akce– vyplněnou ji prosím zasílejte Olince Markové na email:Olga.Markova@nemcl.cz


4.2.2011
Napsali o násČasopis 112 informoval o vzniku SKPZ


Redakce časopisu 112 se dne 25. ledna t.r. účastnila tiskové konference SKPZ. Informaci o vzniku nové odborné společnosti pak zařadila do únorového čísla svého časopisu.


25.1.2011
Tisková zpráva


Dne 25. ledna 2011 uspoøádal Výbor společnosti tiskovou konferenci. Fotodokumentaci najdete ve Fotogalerii roku 2011 v sekci Akce a konference. Po tiskové konferenci se uskuteènil křest řasopisu.Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky